Projekty edukacyjne realizowane w naszej szkole:

„My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”

Rówieśnicy NIEPODLEGŁEJ

„Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo”

„Lekcje z ZUS”

Kamienie Pamięci – „Harcerze Niepodległej”

Nowe Horyzonty Filmowej Edukacji

   

Projekt Nowe Horyzonty Filmowej Edukacji

Uczniowie gimnazjum i liceum Zespołu Szkół w Przecławiu wezmą udział w projekcie Nowe Horyzonty Filmowej Edukacji - rok szkolny 2018/2019.
Kino Galaktyka w Mielcu oraz Stowarzyszenie Nowe Horyzonty zaprosiły min. naszą szkołę do udziału w programie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Oferta skierowana jest do szkół na wszystkich poziomach kształcenia. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to projekt umożliwiający dzieciom i młodzieży spotkanie z kinem (zarówno z klasyką, jak i twórczością współczesną), pogłębienie ich wiedzy na temat sztuki filmowej, rozwijający ich wrażliwość i przygotowujący do samodzielnego i świadomego obcowania z kulturą.
Poprzez Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej autorzy projektu chcą zaznajomić i rozkochać młodych widzów w sztuce filmowej, uzupełniając jednocześnie ich szkolną edukację. Jest to autorski program o dziesięcioletniej tradycji, który powstał z myślą o edukacji filmowej młodych widzów i od lat cieszy się uznaniem publiczności - uczniów i nauczycieli, gdyż łączy w sobie szczególne wartości merytoryczne z atrakcyjnością formy.
Projektowi patronują: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Edukacji Filmowej. Poparcie dla programu wyrazili m.in. Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Jerzy Stuhr.
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Filmy omawiane są również w materiałach dydaktycznych dla nauczycieli.
Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programową i rekomendowany przez MEN.
W edycji 2018/2019 dostosowano cykle filmowe do reformy edukacji - do programu skierowanego do szkół gimnazjalnych włączone zostały klasy 7 i 8. W cyklach NHEF znajdzie się wiele nowych tytułów. Będą to zarówno filmy, które pojawiły się w ostatnim czasie na ekranach kin, jak i tytuły, które sprowadzone zostały do Polski specjalnie.

Lista projektów


X edycja projektu Kamienie Pamięci – „Harcerze Niepodległej”

ZS Przecław w X już edycji projektu Kamienie Pamięci – „Harcerze Niepodległej”
Przypadające w przyszłym roku okrągłe rocznice doniosłych dla dziejów państwa i społeczeństwa polskiego wydarzeń, mianowicie: 1909 r. (początków skautingu na ziemiach polskich), 1919 r. (walki o kształt granic niepodległego państwa polskiego), 1939 r. (80 rocznicy wybuchu II wojny światowej), 1949 (uderzenia komunistów w ruch harcerski w Polsce), samorzutnie kierują naszą uwagę na związek, jaki zachodził pomiędzy harcerstwem a realizacją idei niepodległości Polski.
Celem projektu jest upamiętnienie osób zaangażowanych w ruch skautowski i harcerski, które czynnie uczestniczyły w działaniach na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości: najpierw w latach 1914-1918 oraz 1919-1923 walcząc o ostateczny kształt granic Rzeczypospolitej, następnie w czasie II wojny światowej, stawiając opór okupantom hitlerowskim i sowieckim, a po jej zakończeniu, działając w powojennej konspiracji niepodległościowej.
Autorzy projektu zachęcają do odszukania zapomnianych, bądź też w ogóle nieznanych szerszemu ogółowi społeczeństwa, lokalnych bohaterów związanych ze skautingiem i harcerstwem. Proponują, by w lokalnych społecznościach przywrócić pamięć o tych osobach i ideałach, którymi żyły i którym niejednokrotnie to życie oddały. Chodzi bowiem o pokazanie, że zasady ruchu harcerskiego i idea niepodległości Polski były ze sobą nierozerwalnie związane.
Widocznym skutkiem pracy uczestników projektu będzie upamiętnienie tych postaci w różnych formach, np. poprzez prowadzenie akcji informacyjnych w społeczności lokalnej, upamiętnienie i upowszechnienie wiedzy na ich temat w artykułach w prasie lokalnej, na stronach i forach internetowych, bądź też na wystawach, prezentowanych później w bibliotekach, szkołach itd.
Uczestnicy, w ramach realizacji projektu, wskażą konkretne osoby i utrwalą pamięć o nich. Oprócz tego, podobnie jak to było w poprzednich edycjach, każdy bohater zostanie upamiętniony wirtualnym kamieniem na mapie pamięci, która w przyszłości powstanie na stronie projektu.

Lista projektów


Projekt edukacyjny Lekcje z ZUS

Nasza szkoła przystąpiła do V edycji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”. Uczestnikami projektu są uczniowie I klasy LO.

W trakcie czterech lekcji młodzież dowie się m.in. jak działa polski system ubezpieczeń społecznych, jakie świadczenia można otrzymać, od czego zależy wysokość emerytury oraz jak opłacać składki przy prowadzeniu własnej firmy. Lekcje z ZUS prowadzi nauczyciel przedsiębiorczości pani Wiesława Niedbała.
Zwieńczeniem projektu jest Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Pierwszy etap Olimpiady odbędzie się 27 listopada 2018 roku w szkole, zaś drugi etap wojewódzki 15 marca 2019 roku.
Dla finalistów olimpiady przewidziane są nagrody rzeczowe, a także dzięki umowom podpisanym przez ZUS i szkoły wyższe, dodatkowe punkty w rekrutacji, a nawet indeksy.
Patronat honorowy nad projektem sprawują: Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Materiały dydaktyczne do „Lekcji z ZUS”.

Lista projektów


Projekt „Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo”

Uczestnikami projektu są uczniowie I klasy LO, a opiekunem p. mgr Wiesława Niedbała.
Program edukacyjny Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo realizowany jest jako Innowacja pedagogiczna, w którym uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę.
Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Na czym polega projekt?
Uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej polegającej na założeniu w szkole własnej firmy zorganizowanej na wzór spółki jawnej:
•szukają pomysłu na produkt,
•przygotowują biznesplan przedsięwzięcia,
•gromadzą kapitał,
•podejmują działania marketingowe,
•produkują i sprzedają swoje produkty (usługi),
•prowadzą dokumentację finansowo-księgową,
•podejmują ryzyko biznesowe.
Uczniowie biorący aktywny udział w pracach projektu, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.

Dzięki udziałowi w programie:
Szkoła:
•zdobędzie ciekawą propozycję edukacyjną wspierającą rozwój kluczowych kompetencji uczniów,
•będzie kształtować postawy przedsiębiorcze młodzieży w najbardziej efektywny sposób,
•zweryfikuje skuteczność edukacji ekonomicznej poprzez współpracę ze środowiskiem biznesu,
•wzmocni swój wizerunek dobrej i nowoczesnej szkoły.
Uczeń:
•przeżyje przygodę edukacyjną, która wyzwoli jego aktywność i zwiększy pewność siebie,
•rozwinie umiejętności niezbędne w dalszej nauce i w dorosłym życiu, takie jak praca w zespole, rozwiązywanie problemów, planowanie, stosowanie narzędzi ICT,
•zdobędzie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy,
•oceni w praktyce szanse i zagrożenia wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej.

Lista projektów


100 projektów edukacyjnych na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

Jesteśmy jedną ze 100 szkół w Polsce, która została zwycięzcą konkursu grantowego Narodowego Banku Polskiego

„My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o sukcesach gospodarczych naszego kraju, wynalazkach i inwestycjach, a jednocześnie kształtowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczości. Dokonania ekonomiczne Polski z minionych 100 lat są okazją do przygotowania niekonwencjonalnych obchodów związanych z odzyskaniem niepodległości. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i organizacji wydarzenia szkolnego poświęconego popularyzacji największych polskich osiągnięć ekonomicznych i gospodarczych dwudziestolecia międzywojennego. Innowacyjne rozwiązania, które przyczyniły się do gospodarczego rozwoju Polski, przejawy przedsiębiorczości, wynalazki i kluczowe inwestycje, będą stanowić źródło inspirującej wiedzy dla młodego pokolenia, przygotowującego obchody.

Realizacja dofinansowanych projektów odbywa się od 1 października do 31 grudnia 2018 r..

Zadania konkursowe w ZS Przecław realizują klasy 1 i 3 LO wraz z opiekunkami: p. E. Bałą i p. M.Wąż. W finałowym biegu questingowym pisanym życiorysami budowniczych II Rzeczpospolitej naszej gminy weźmie udział cała społeczność szkolna ZS Przecław. /MW/

Lista projektów


Uczniowie klasy 3 LO, nad którymi opiekę sprawuje p. Stanisław Wilczyński realizują projekt konkursowy RÓWIEŚNICY NIEPODLEGŁEJ.

W związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Ośrodek KARTA ogłosił konkurs historyczny dla młodzieży, odniesiony do Polskiej Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. Ten dokument, umieszczony na portalu „Nieskończenie Niepodległa – Ludzie” (nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl), to 111-tomowy album z wyrazami wdzięczności dla narodu amerykańskiego, które w 1926 roku podpisało 5,5 miliona polskich obywateli wszystkich narodowości, z prezydentem Mościckim, marszałkiem Piłsudskim, rządem, generalicją, władzami samorządowymi, kościelnymi, społecznościami szkół wyższych oraz uczniami wszystkich szkół średnich i powszechnych. W tak wyjątkowy sposób polskie społeczeństwo uhonorowało 150. rocznicę niepodległości USA, jednocześnie dziękując Ameryce za olbrzymią pomoc dyplomatyczną i materialną w okresie tworzenia II Rzeczpospolitej.

Najmłodsi podpisujący Deklarację urodzili się w 1918 roku – to rówieśnicy odzyskania niepodległości. Niektórzy z podpisanych wciąż żyją. Stąd tytuł konkursu: RÓWIEŚNICY NIEPODLEGŁEJ.

Biorąc pod uwagę historię i tradycję szkół, instytucji, miejscowości czy rodzin, których historia sięga roku 1926, Ośrodek KARTA uważa, że przez losy absolwentów, mieszkańców, pracowników bądź członków rodzin, których autografy znalazły się w Deklaracji, możliwe jest opowiedzenie o wieku Niepodległej; o różnych wymiarach walki o własne państwo, ale także o odbudowywaniu kraju po II wojnie, ponownym odzyskaniu bytu niepodległego i różnych wymiarach troski o jego kształt i trwałość – w całym stuleciu. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 12–19 lat.

Lista projektów